Referat dra Dariusa Antanavičiusa z wileńskiego Instytutu Historii Litwy

Termin: 21.06.2021
Miejsce: MS Teams

Katedra Historii Literatury Staropolskiej
i
Katedra Kultury Literackiej Pogranicza

zapraszają na wspólne zebranie naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 21 czerwca o godzinie 17.30 na platformie Microsoft Teams.
W programie referat dra Dariusa Antanavičiusa z wileńskiego Instytutu Historii Litwy (Lietuvos istorijos institutas), zatytułowany

Początki twórczości nowołacińskiej mieszczan kowieńskich
i wileńskich: Mаrcin Gradowski, Poemat elegijny
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa (1561)
i Bazyli Hyacintius, Poemat na zdobycie Połocka (1580)


Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODhkNTJmOGEtZDg3MS00OTU3LWIwODgtYTg2NmJjNmFjZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22da7ac1c0-64bd-4156-8781-7cf31cc4b546%22%7d

 

 

Data opublikowania: 10.06.2021
Osoba publikująca: Janusz Smulski