dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ

funkcje: dziekan  Wydziału Polonistyki UJ

e-mail: jarosław.fazan@uj.edu.pl

Historyk i krytyk literacki

Najważniejsze publikacje

Książki

Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera (2011)

„Ale Ja nie Bóg": kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego(1998)

Redakcja

Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, J.Fazan (2009)

Opracowanie naukowe

Tadeusz Peiper, Wśród ludzi na scenach i na ekranie, t. 1 i 2, przedm. S. Jaworski, oprac. tekstu i koment. K. i J. Fazanowie (2000)

Tadeusz Peiper, Gabriela Zapolska jako aktorka, przedm., oprac. tekstu i koment. J. Fazan (2004)